logo

 
 
 
 
 
 
Home You are here: ГоловнаАрхів2016
2016

2016 (2)

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2016, Вип. 4

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Вовк Н. В. [Ігрове проектування як технологія реалізації підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів]{Game design as implementation technology of preparation of future teachers of technologies to the formation of pupils’ culture of consumption} 5-17

Voloshyn P. M., Voloshyna А. P. [Music as a means of civic personality development] 18-31

Доценко С. O. [Прийоми активізації творчої діяльності учнів в умовах STEM-освіти]{Methods of activation the pupils’ creative activity interms of STEM-education} 32-46

Зенченко Т. Ф. [Методичні засади управління системою якості освіти у вищій школі]{Methodical principles of the management of a education quality in the high school} 47-57

Канівець О. М. [Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії]{The distance education of philologists-bachelors in Great Britain} 58-70

Koval S. P. [Professional competence of the qualified economist in the labour market] 71-85

Козій Т. В. [Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі] 86-101

Kononko E. L. [Basic personal qualities of a future specialist as a professional competence component] 102-114

Kubiak N. I. [Training future social workers to work with children from distant families] 115-129

Кучер З. C. [Методичні аспекти використання інноваційних компютерних програм у графічній підготовці студентів]{Methodological aspects of the use of innovative computer programs in graphic training of students} 130-145

Литвинов А. С. [Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача]{Structure readiness for the providing of educational innovations of a future teacher} 146-159

Літовка-Деменіна С. Г. [Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки «Туризм»]{Features of teaching of excursion activity for students of speciality «Tourism»} 160-172

Михайленко Л. A. [Специфіка сучасної професійної діяльності сімейного лікаря у США]{Specificity of modern professional activities of family physicians in the USA} 173-191

Роганова М. В. [Виховання духовно-моральних цінностей в учнів основної школи в позакласній виховній роботі]{Spiritual and education nravstvennіh values among pupils of the basic school in vneklasnoy educational robots} 191-200

Savchenko K. Yu. [Justification of the substance of future educators professional formation required for the pre-school children preparation for school] 201-212

Сігаєва Л. Є. [Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект]{Current approaches to education quality: theoretical aspects} 213-229

Товканець О. С. [Особистісно-індивідуальний підхід як умова успішної профілактичної роботи з важко виховуваними підлітками]{Personality-individual approach as a condition for successful preventive work with difficult teenagers} 230-247

Шемуда М. Г., Сердюк Н. Ю. [Засоби мобільних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя-філолога]{The means of mobile technologies in the vocational training of future philology teachers} 248-257

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2016, Вип. 3

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Szmyd K., Szmyd L. [Geo cultural and anthropological (generational) challenges of modern education (research and applications)] 5-26

Vasyuk O. V. [The project-based technology in the future social teacher professional orientation methodology] 27-38

Horovenko O. A. [The development of skills of self-presentation of future English language teachers in the process of teaching practice] 39-50

ІващенкоМ. В., ОсадчийС. В. [Особливості управлінської культури викладача внз у процесі педагогічної діяльності]{The peculiarities of high educational institution teacher’s management culture in the pedagogical activities process} 51-60

КлименкоС. І. [Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів-філологів засобами фразеології української мови]{Formation of the communicative skills of future teacher-philologists by means of Ukrainian phraseology} 61-72

КоваленкоО. М. [Європейська політика у сфері вищої освіти: підготовчі програми в університетах Великої Британії]{European policy in higher education: training programs in universities in the UK} 73-89

Козацька Т. Ю. [Методикивикладаннякурсу «Міжнародне право» для майбутніх фахівців з туристичного обслуговування]{Methods of teaching the course «International Law» for future specialist of tourist services} 90-104

Комарова И. А., Прокофьева О. О. [Совершенствование профессиональной подготовки будущих педагогов учреждений дошкольного образовани як эколого-оздоровительному воспитанию детей]{Improving the professional training of future teachers of preschool educational establishments for eco-wellness education of children} 105-115

Кононенко І. А. [Сучасний стан професійно гостановлення майбутніх учителів філологічнихс пеціальностей у практиці вищої школи]{The current state of professional formation of future teachers of philological specialties in the practice of the higher school} 116-126

Костик Є. П., Костик Є. В. [Культура ділового спілкування як інструмент професійної підготовки майбутніх товарознавців]{Business communication culture as an instrument for the professional training of the future commodity experts} 127-140

Ненько Ю. П. [Теоретико-методологічні засади професійної комунікативної взаємодії майбутніх працівників служби цивільног озахисту України]{Theoretical and methodological basis of professional communicative interaction of future employees of civil protection service of Ukraine} 141-150

Ніколаєску І. О. [Професіоналізм викладача-андрагога як феномен інформаційно-освітнього простору закладів після дипломної освіти]{Professionalism of a teacher-andragogist as a phenomenon of the informational and educational space of postgraduate education establishments} 151-165

Ravlyuk T. A. [Model of developing the creative potential of future social workers during professionally oriented practice] 166-176

Сердюк Н. Ю., ШемудаМ. Г. [Розвиток комунікативних умінь студентів у процесі вивчення граматики]{Development of students’ communication skills during the grammar study} 177-187

Федяєва М. С. [Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-економістів]{Guidance for the formation of information and communication competence of students economists} 188-197

Шапран О. І., ЛитвинА. Ф. [Структура технологічної культури майбутніх учителів загально-технічних дисциплін]{Structure of technological culture of future teachers of General technical disciplines} 198-207

Shevtsova H. H. [Implementation of respect for a mother in younger pupils by means of ethnic pedagogy] 208-217