logo

 
 
 
 
 
 
Home You are here: Головна2016Випуск 4Super User

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2017, Вип. 5/1

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-5

Borysov S. I. [Implementing hands-on activities into molecular biology courses] 6-13

Vorobel O. [Ecological perspective and foreign language teaching and learning] 14-21

БагноЮ. М. [Підготовка майбутнього вчителя до інклюзивного навчання на засадах компетентнісного підходу]{Future teachers training to inclusive education on the basis of competence approach} 22-32

Bakhmat L. V., Fursa I. V. [Professional competency as a basis for adequate self-assessment of future teachers] 33-44

БіликЛ. В. [Деонтологічні навички як невідємна частина професійної підготовки медичних працівників до реабілітації пацієнтів з хронічно невиліковними хворобами]{Deontological skills as an integral part of medical workers professional training to the rehabilitation of patients with chronic incurable diseases} 45-58

ГарапкоВ. І. [Актуальність впровадження наскрізних компетентностей в освітню політику та практику підготовки вчителів: міжнародний вимір]{Relevance of transversal competencies implementation into educational policies and practices of teacher training: international dimension} 59-73

ІщукВ. В. [Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентніснго підходу]{Raining of the future specialists of medical industry based on competence approach} 74-85

КалаурС. М. [Використання тренінгових технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розвязання конфліктів у професійній діяльності]{Using training technologies in the formation of future social sphere specialists’ readiness for conflict resolution in professional activities} 86-98

КириченкоП. В. [Історія розвитку української вищоїосвітишлях до гуманітаризації на основі рідної історії та мови]{History of the development of Ukrainian higher education is the way for humanization based on native history and language} 99-114

КононенкоІ. А. [Французький досвід реформування системи професійної підготовки вчителів]{The French experience in the reformation of teacher professional training system} 115-131

ЛитвинА. Ф. [Особливості професійної підготовки майбутніх учителів загально-технічних дисциплін в контексті формування технологічної культури]{The features of professional training of future general technical subjects teachers in the context of technologic culture formation} 132-146

МартинецьЛ. А. [Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя]{Innovative technologies in the professional development of teachers} 147-158

МартинюкТ. В. [Хорова школа Джавіда Кудусова у контексті формування визначальних професійних компетентностей майбутніх музикантів-педагогів]{Javid Kudusov’s choir school in the context of determining professional competence of the future musician pedagogues} 159-168

МосейчукЮ. Ю. [Потенціал компетентнісного підходу у формуванні культури здоровя майбутніх учителів фізичної культури]{The competence approach potential in the formation of future physical training teachers’ health culture} 169-183

Novak O. M. [Theoretical aspects of key competences of future teachers of vocational training in theory and practice of high school] 184-199

ШапранО. І. [Розвиток співробітництва майбутніх педагогів як ключової компетентності в процесі інтерактивної ігрової взаємодії]{Development of cooperation of future teachers as a key competence in the interactive game interaction} 200-212

Шапран Ю. П., Драниця П. Ю. [Використання ігрового імітаційного моделювання при формуванні професійної компетентності інженерів у галузі охорони праці]{Using game simulation modeling in forming the professional competency of engineers in the field of work safety} 213-227

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2016, Вип. 4

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Вовк Н. В. [Ігрове проектування як технологія реалізації підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів]{Game design as implementation technology of preparation of future teachers of technologies to the formation of pupils’ culture of consumption} 5-17

Voloshyn P. M., Voloshyna А. P. [Music as a means of civic personality development] 18-31

Доценко С. O. [Прийоми активізації творчої діяльності учнів в умовах STEM-освіти]{Methods of activation the pupils’ creative activity interms of STEM-education} 32-46

Зенченко Т. Ф. [Методичні засади управління системою якості освіти у вищій школі]{Methodical principles of the management of a education quality in the high school} 47-57

Канівець О. М. [Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії]{The distance education of philologists-bachelors in Great Britain} 58-70

Koval S. P. [Professional competence of the qualified economist in the labour market] 71-85

Козій Т. В. [Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі] 86-101

Kononko E. L. [Basic personal qualities of a future specialist as a professional competence component] 102-114

Kubiak N. I. [Training future social workers to work with children from distant families] 115-129

Кучер З. C. [Методичні аспекти використання інноваційних компютерних програм у графічній підготовці студентів]{Methodological aspects of the use of innovative computer programs in graphic training of students} 130-145

Литвинов А. С. [Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача]{Structure readiness for the providing of educational innovations of a future teacher} 146-159

Літовка-Деменіна С. Г. [Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки «Туризм»]{Features of teaching of excursion activity for students of speciality «Tourism»} 160-172

Михайленко Л. A. [Специфіка сучасної професійної діяльності сімейного лікаря у США]{Specificity of modern professional activities of family physicians in the USA} 173-191

Роганова М. В. [Виховання духовно-моральних цінностей в учнів основної школи в позакласній виховній роботі]{Spiritual and education nravstvennіh values among pupils of the basic school in vneklasnoy educational robots} 191-200

Savchenko K. Yu. [Justification of the substance of future educators professional formation required for the pre-school children preparation for school] 201-212

Сігаєва Л. Є. [Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект]{Current approaches to education quality: theoretical aspects} 213-229

Товканець О. С. [Особистісно-індивідуальний підхід як умова успішної профілактичної роботи з важко виховуваними підлітками]{Personality-individual approach as a condition for successful preventive work with difficult teenagers} 230-247

Шемуда М. Г., Сердюк Н. Ю. [Засоби мобільних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя-філолога]{The means of mobile technologies in the vocational training of future philology teachers} 248-257

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2016, Вип. 3

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Szmyd K., Szmyd L. [Geo cultural and anthropological (generational) challenges of modern education (research and applications)] 5-26

Vasyuk O. V. [The project-based technology in the future social teacher professional orientation methodology] 27-38

Horovenko O. A. [The development of skills of self-presentation of future English language teachers in the process of teaching practice] 39-50

ІващенкоМ. В., ОсадчийС. В. [Особливості управлінської культури викладача внз у процесі педагогічної діяльності]{The peculiarities of high educational institution teacher’s management culture in the pedagogical activities process} 51-60

КлименкоС. І. [Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів-філологів засобами фразеології української мови]{Formation of the communicative skills of future teacher-philologists by means of Ukrainian phraseology} 61-72

КоваленкоО. М. [Європейська політика у сфері вищої освіти: підготовчі програми в університетах Великої Британії]{European policy in higher education: training programs in universities in the UK} 73-89

Козацька Т. Ю. [Методикивикладаннякурсу «Міжнародне право» для майбутніх фахівців з туристичного обслуговування]{Methods of teaching the course «International Law» for future specialist of tourist services} 90-104

Комарова И. А., Прокофьева О. О. [Совершенствование профессиональной подготовки будущих педагогов учреждений дошкольного образовани як эколого-оздоровительному воспитанию детей]{Improving the professional training of future teachers of preschool educational establishments for eco-wellness education of children} 105-115

Кононенко І. А. [Сучасний стан професійно гостановлення майбутніх учителів філологічнихс пеціальностей у практиці вищої школи]{The current state of professional formation of future teachers of philological specialties in the practice of the higher school} 116-126

Костик Є. П., Костик Є. В. [Культура ділового спілкування як інструмент професійної підготовки майбутніх товарознавців]{Business communication culture as an instrument for the professional training of the future commodity experts} 127-140

Ненько Ю. П. [Теоретико-методологічні засади професійної комунікативної взаємодії майбутніх працівників служби цивільног озахисту України]{Theoretical and methodological basis of professional communicative interaction of future employees of civil protection service of Ukraine} 141-150

Ніколаєску І. О. [Професіоналізм викладача-андрагога як феномен інформаційно-освітнього простору закладів після дипломної освіти]{Professionalism of a teacher-andragogist as a phenomenon of the informational and educational space of postgraduate education establishments} 151-165

Ravlyuk T. A. [Model of developing the creative potential of future social workers during professionally oriented practice] 166-176

Сердюк Н. Ю., ШемудаМ. Г. [Розвиток комунікативних умінь студентів у процесі вивчення граматики]{Development of students’ communication skills during the grammar study} 177-187

Федяєва М. С. [Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-економістів]{Guidance for the formation of information and communication competence of students economists} 188-197

Шапран О. І., ЛитвинА. Ф. [Структура технологічної культури майбутніх учителів загально-технічних дисциплін]{Structure of technological culture of future teachers of General technical disciplines} 198-207

Shevtsova H. H. [Implementation of respect for a mother in younger pupils by means of ethnic pedagogy] 208-217

До відома авторів

1. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 25.02. 2016 року (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р.) збірник наукових праць "ПРОФЕСІЙНА  ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ " включено до переліку фахових видань України.
2. Збірнику наукових праць "ПРОФЕСІЙНА  ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ " присвоєно ISSN 2415-3737 (Online), ISSN 2415-3729 (Print)

Головний редактор:

Доброскок І.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Відповідальний редактор:

Сердюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Відповідальний секретар:

Овсієнко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Члени редколегії:

Євтух М.Б., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна) (науковий редактор);

Коцур В.П., дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна) (науковий редактор);

Бірюк Л.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна);

Богданова І.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій, Державний заклад «Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Боголіб Т.М., доктор економічних наук, професор, декан фінансово-гуманітарного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Вайнтрауб М.А.,  доктор педагогічних наук, ст. наук. співробітник, завідувач лабораторії професійної освіти, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ, Україна);

Васянович Г.П., доктор педагогічних наук, професор, Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Львів, Україна);

Гришкова Р.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна);

Дроздова І.П., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна);

Клюй Л.В., викладач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Коберник О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна);

Ламанаускас В., доктор соціологічних наук, професор, директор науково-методичного Центру «Scientia Educologica», професор Шяуляйського університету (м. Шяуляй, Литовська Республіка);

Левицький Ч., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Державної вищої школи технічно-економічної імені Кс. Броніслава Маркевича у Ярославі (Республіка Польща);

Набока О.Г., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Донбаського державного педагогічного університету (м. Словʼянськ, Україна);

Овсієнко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Пазюра Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської мови, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна);

Пашько Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наук про виховання, Малопольська вища школа економічна (м. Тарнов, Республіка Польща);

Пелех Ю.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, України);

Сердюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Сігаєва Л.Є., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Степашко В.О., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Топузов О.М., доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна);

Шапран О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Шапран Ю.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Шефер М., доктор економічних наук, Президент Асоціації L'1901 «SEPIKE» (м. Пуатьє, Франція);

Шмид К., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії виховання Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща);

Шяджувене Н., доктор соціальних наук, професор, директор Шяуляйської Колегії (м. Шяуляй, Литовська Республіка).

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2015, Вип. 1

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Šedžiuvienė N., Urbonienė L. [Strategy of innovative teaching/learning in higher school] 5-15

Брюханова Н. О. [Компетентний фахівець - цільовий орієнтир сучасної професійної освіти]{The competent specialist – targets of modern vocational education} 16-25

Vyshpinska Y. M., Gatrych I. G. [Professional education of music teachers in the bukovina region educational environment – history and contemporaneity] 26-39

Дубініна О. В. [Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльністю ЗНЗ]{The informational support of the organizational mechanizm in secondary school activity} 40-49

Канівець О. М. [Використання сучасних освітніх технологій при підготовці філологів у британських ВНЗ]{The use of the modern educational technologies while training philologists at british universities} 50-59

Клімова А. М. [Професійна освіта майбутніх викладачів товарознавства в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ]{Professional education of future teachers of commodities in a modern educational space of the university} 60-71

Коберник О. М. [Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання]{Formation of the students’ training and cognitive activity in the implementation of problem-based learning technology} 72-82

Лісовий В. А. [До питання про визначення змісту феномена «професійна самореалізація викладача вищої школи»]{On the definition of contents phenomenon of «professional fulfillment teacher of high school»} 83-96

Лузан П. Г., Зайцева І. В. [Проблемно-розвивальне навчання як домінанта формування професійної компетентності майбутніх фахівців]{Problem-developing training as a dominant of professional competence formation of future specialists} 97-108

Матійчук К. Д. [Проблема формування пізнавальної самостійності у ході самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах України]{Problem of informative self-study formation during the organization of independent work in the process of future foreign teachers training in the higher educational institutions of Ukraine} 109-125

Подборский Ю. Г. [Роль документоведения в подготовке специалистов профессий типа «человек – знаковая система»]{The role of documentation in training professions such «people – sign system»} 126-137

Прищепа С. М. [Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої технології у системі виховної роботи класного керівника]{Implementation of fundamentals of personality activity of teenagers is in the process of planning of educator activity of class leader} 138-149

Savchenko L. O. [Characteristic of the future specialists professional preparation to the quality educational assessment] 150-160

Соловйова Т. М., Ткаченко О. В. [Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку]{Professional education in Ukraine: the history of formation and development} 161-171

Tanana S. М. [Using of interactive methods as a guarantee of effectiveness of professional preparation of future teachers-philologists] 172-180

Філіппова Л. Л., Грушева А. А. [Методика викладання навчальної дисципліни «Штучний інтелект»]{Methods of teaching «Artificial intelligence»} 181-191

Yaroslavtseva М. I. [Professional self-fulfillment formation technology for future specialists of pre-school educational institutions in the course of pedagogical practice] 192-206

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2015, Вип. 2

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Левицький Ч. [Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях]{Methodological problems of quantitative and qualitative analysis in educational research} 5-20

Брюханова Н. О., Корольова Н. В. [Особливості моделювання професійної підготовки фахівців]{Features are design of professional preparation of specialists} 21-34

Варецька О. В. [Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній педагогічній освіті: методика діагностики]{Development of social competence of elementary school teacher in the postgraduate education: diagnostics method} 35-48

Василенко О. В. [Індивідуальний підхід у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови]{Individual approach in organization of independent work on foreigh language} 49-57

Вороновська Л. Г. [Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти]{The role of philosophy in training experts of specialized technical education} 58-72

Гарапко В. І. [Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту великої британії]{Forming of the strategy of implementation information and communication technologies into british system of pedagogical education} 73-85

ДубасенюкО. А. [Формуванняумайбутніхпедагогів-дослідниківсистемиметодологічнихзнань]{The formation of the system of methodological knowledge in the prospective teachers-researchers} 76-99

Іващенко О. А. [Структура професійної готовності до діяльності в ектремальних умовах]{Structure of professional readiness to activities under extreme conditions} 100-111

Ісаєнко ОВ. [Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власносності науково-педагогічних працівників]{Efficiency of implementation management model protection of intellectual vlasnosnosti teaching staff} 112-124

Kulinka I. S. [«Basic identity» as a source of design competence formation of future teachers of technologies and drawing] 125-134

ЛаврентьєваО. О. [Функціонально-морфологічна структура методологічної культури вчителя]{The functional-and-morphological structure of teachers’ methodological culture} 135-146

Onyshchenko N. P. [Specific features of future teachers training for innovative training activity in the course of pedagogical practice: international experience] 147-159

ПавликН. П. [Характерологічні ознаки неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід]{The characterological features of non-formal education: social and pedagogic approach} 160-170

Riznyk V. V. [Components of the future specialists readiness’s for professional act] 171-184

СидорчукН. Г. [Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект]{The updating content of the pedagogical knowledge: recreational aspect} 185-200

Ткачук Л.В[Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя]{Spiritual and moral values in professional personalitu formation of future teachers} 201-215

Товканець Г.В. [Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу] {Ethics in relationships and codes of ethics in the organizational culture of higher educational institutions} 216-227

Федорук О. М. [Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ]{Formation of professional competence of documentation in electronic document management in universities} 228-236

Професійна освіта:

методологія, теорія та технології

 

Збірник наукових праць

 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Рік заснування:

2015

Тематика:

актуальні питання професійної освіти в Україні та світі. Розглядаються: теоретико-методологічні засади, світові тенденції, вітчизняні особливості, досвід підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою за спеціальностями, спеціалізаціями;

практики сучасного освітнього менеджменту та регіонального управління освітою з метою забезпечення якості неперервної професійної освіти;

питання формування структури, обсягу і змісту освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою;  теорії і методики вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей,  дидактики професійної освіти;

педагогічні аспекти загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутнього фахівця з вищою освітою;

теоретико-методичні засади розробки й використання педагогічних, інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій у неперервній професійній освіті.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21232-11032Р від 13.02.2015

Фахова реєстрація МОН України:

Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від

9 березня 2016 р. відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 року.

ISSN (Print):

2415-3729

ISSN (Online):

2415-3737

Pекомендовано вченою

радою:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: протокол № 10 від 23 червня 2015 р.

Галузь науки:

педагогічні науки

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська, російська (змішаними мовами)

Засновник:

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Головний редактор:

Доброскок І.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Відповідальний редактор:

Сердюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Відповідальний секретар:

Овсієнко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Члени редколегії:

Євтух М.Б., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна) (науковий редактор);

Коцур В.П., дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна) (науковий редактор);

Бірюк Л.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна);

Богданова І.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій, Державний заклад «Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Боголіб Т.М., доктор економічних наук, професор, декан фінансово-гуманітарного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Вайнтрауб М.А.,  доктор педагогічних наук, ст. наук. співробітник, завідувач лабораторії професійної освіти, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ, Україна);

Васянович Г.П., доктор педагогічних наук, професор, Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Львів, Україна);

Гришкова Р.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна);

Дроздова І.П., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна);

Клюй Л.В., викладач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Коберник О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна);

Ламанаускас В., доктор соціологічних наук, професор, директор науково-методичного Центру «Scientia Educologica», професор Шяуляйського університету (м. Шяуляй, Литовська Республіка);

Левицький Ч., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Державної вищої школи технічно-економічної імені Кс. Броніслава Маркевича у Ярославі (Республіка Польща);

Набока О.Г., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Донбаського державного педагогічного університету (м. Словʼянськ, Україна);

Овсієнко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Пазюра Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської мови, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна);

Пашько Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наук про виховання, Малопольська вища школа економічна (м. Тарнов, Республіка Польща);

Пелех Ю.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, України);

Сердюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Сігаєва Л.Є., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Степашко В.О., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Топузов О.М., доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна);

Шапран О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Шапран Ю.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Шефер М., доктор економічних наук, Президент Асоціації L'1901 «SEPIKE» (м. Пуатьє, Франція);

Шмид К., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії виховання Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща);

Шяджувене Н.,доктор соціальних наук, професор, директор Шяуляйської Колегії (м. Шяуляй, Литовська Республіка).

Адреса редакції:

вул. Сухомлинського, 30, Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401

Тел.:

+38 (04567) 5-66-71 - деканат

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса сайту видання (URL):

www.profosvita.phdpu.edu.ua

Serial title (transliterated): Profesiyna osvita: metodolohia, teoria ta tekhnolohii

English title: PROFESSIONAL EDUCATION: Methodology, Theory And Technologies

Year of establishment:

2015

Subject:

Actual problems of professional education in Ukraine and the world.

It presents: theoretical and methodological basis, global trends, national peculiarities, the experience of training, retraining and advanced training of specialists with higher education in specialties and specializations;

the practice of modern educational management and regional administration of education with the objective of ensuring the quality of continuous professional education;

the issues of forming the structure, scope and content of educational and vocational training of specialists with higher education; of theory and methodology for studying the profession-oriented subjects in higher educational establishments due to specialty groups and didactics of professional education;

the pedagogical principles of common cultural and professional personal development for future specialist with higher education;

the theoretical and methodological foundations of the development and use of educational, information and communication, innovative technologies in continuous professional education.

Certificate of state registration:

КВ № 21232-11032Р (13.02.2015)

ISSN (Print):

2415-3729

ISSN (Online):

2415-3737

Recommended by the academic council of:

State Higher Education Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine) (record №10, 23.06.15)

Branch:

Education / Pedagogical Sciencies

Frequency:

Biannual

Languages of publication:

mixed languages: Ukrainian, English, Russian

Founder:

State Higher Education Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)  

Editor-in-Chief:

Dobroskok I. I., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Professional Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)

Responsible editor:

Serdiuk N. Y., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Philology and Methods of Teaching, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)

Executive Secretary:

Ovsiienko L. M., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Vocational Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)

Editorial Board:

Yevtukh M. B., Member of the NAPS of Ukraine, Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Academician, Secretary of the Higher Education Department of the NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine) (Science Editor);

Kotsur V. P., Member of the NAPS of Ukraine, Doctor of Historical Sciences (DSc), Professor, Rector of SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine) (Science Editor);

Biriuk L. Y., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University (Hlukhiv, Ukraine);

Bohdanova I. M., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, SE «South Ukrainian National Pedagogical named after K. D. Ushynsky» (Odesa, Ukraine);

Boholib T. M., Doctor of Economics (DSc), Professor, Dean of Financial-Humanitarian Faculty, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Vaintraub M. A., Doctor of Pedagogy (DSc), Senior Research Assistant, Head of the Laboratory of Vocational Education, Institute of Vocational Education of the NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine);

Vasianovych H. P., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Lviv Scientific-Practical Center of the Institute of Vocational Education of the NAPS of Ukraine (Lviv, Ukraine);

Hryshkova R. O., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of the English Language, Petro Mohyla Black Sea State University (Mykolaiv, Ukraine);

Drozdova I. P., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Professor of the Department of Natural Sciences and Humanities, Kharkiv National Automobile and Highway University (Kharkiv, Ukraine);

Kliui L. V. Lecturer of the Vocational Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine) (Technical Secretary);

Kobernyk O. M., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Pedagogy and Educational Management, Uman Pavlo Tychyna State Pedagogical University (Uman, Ukraine);

Lamanauskas V., Doctor of Sociology (Dr. hab.), Professor, Director of the Scientific Methodical Centre «Scientia Educologica», Professor of Siauliai University (Siauliai, Lithuanian Republic);

Lewicki C., Doctor of Pedagogy (Dr. hab.), Professor, First Vice-rector of the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Yaroslaw (the Republic of Poland);

Naboka O. H., Doctor of Pedagogy (DSc), Associate Professor, First Vice-rector of Donbas State Pedagogical University (Sloviansk, Ukraine);

Ovsiienko L. M., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Professional Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Paziura N. V., Doctor of Pedagogy (DSc), Associate Professor, Head of the Department of Aviation English, National Aviation University (Kyiv, Ukraine);

Paśko J. R., Doctor of Pedagogics (Dr. hab.), Professor, Head of the Department of Educational Sciences, Malopolska School of Economics (Tarnow, the Republic of Poland);

Pelekh Y. V., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Vice-rector for Academic Affairs and Research of Rivne State Humanitarian University (Rivne, Ukraine);

Serdiuk N. Y., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Philology and Methods of Teaching, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Sihaieva L. Y., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Management and Monitoring of Education Quality, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Stepashko V. O., Doctor of Pedagogy (DSc), Associate Professor, Professor of the Vocational Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Topuzov O. M., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Director of the Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine);

Shapran O. I., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Pedagogy, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Shapran Y. P., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Theory and Methods of Vocational Training,SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Schaefer M., Doctor of Economics, Professor, President of the L´Association 1901 "SEPIKE" (Poitiers, France);

Szmyd K., Doctor of Pedagogics (Dr. hab.), Professor Head of the Department of History  and Theory of Education, the University of Rzeszow (Rzeszow, the Republic of Poland);

Sadjuvene N., Doctor of Sociology (Dr. hab.), Professor, Director of Siauliai College (Siauliai, Lithuanian Republic).

Editorial address:

30, Sukhomlinskogo st,

Pereyaslav-Khmelnitsky,

Kiev region, Ukraine, 08401

Tel.:

+38 (04567) 5-66-71

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Website (URL):

www.profosvita.phdpu.edu.ua

 

 

Serial title (transliterated): Profesiyna osvita: metodolohia, teoria ta tekhnolohii

English title: PROFESSIONAL EDUCATION: Methodology, Theory And Technologies

Year of establishment:

2015

Subject:

Actual problems of professional education in Ukraine and the world.

It presents: theoretical and methodological basis, global trends, national peculiarities, the experience of training, retraining and advanced training of specialists with higher education in specialties and specializations;

the practice of modern educational management and regional administration of education with the objective of ensuring the quality of continuous professional education;

the issues of forming the structure, scope and content of educational and vocational training of specialists with higher education; of theory and methodology for studying the profession-oriented subjects in higher educational establishments due to specialty groups and didactics of professional education;

the pedagogical principles of common cultural and professional personal development for future specialist with higher education;

the theoretical and methodological foundations of the development and use of educational, information and communication, innovative technologies in continuous professional education.

Certificate of state registration:

КВ № 21232-11032Р (13.02.2015)

ISSN:

 

Recommended by the academic council of:

State Higher Education Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine) (record №10, 23.06.15)

Branch:

Education / Pedagogical Sciencies

Frequency:

Biannual

Languages of publication:

mixed languages: Ukrainian, English, Russian

Founder:

State Higher Education Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)  

Editor-in-Chief:

Dobroskok I. I., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Professional Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)

Responsible editor:

Serdiuk N. Y., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Philology and Methods of Teaching, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)

Executive Secretary:

Ovsiienko L. M., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Vocational Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine)

Editorial Board:

Yevtukh M. B., Member of the NAPS of Ukraine, Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Academician, Secretary of the Higher Education Department of the NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine) (Science Editor);

Kotsur V. P., Member of the NAPS of Ukraine, Doctor of Historical Sciences (DSc), Professor, Rector of SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine) (Science Editor);

Biriuk L. Y., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University (Hlukhiv, Ukraine);

Bohdanova I. M., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, SE «South Ukrainian National Pedagogical named after K. D. Ushynsky» (Odesa, Ukraine);

Boholib T. M., Doctor of Economics (DSc), Professor, Dean of Financial-Humanitarian Faculty, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Vaintraub M. A., Doctor of Pedagogy (DSc), Senior Research Assistant, Head of the Laboratory of Vocational Education, Institute of Vocational Education of the NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine);

Vasianovych H. P., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Lviv Scientific-Practical Center of the Institute of Vocational Education of the NAPS of Ukraine (Lviv, Ukraine);

Hryshkova R. O., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of the English Language, Petro Mohyla Black Sea State University (Mykolaiv, Ukraine);

Drozdova I. P., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Professor of the Department of Natural Sciences and Humanities, Kharkiv National Automobile and Highway University (Kharkiv, Ukraine);

Kliui L. V. Lecturer of the Vocational Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine) (Technical Secretary);

Kobernyk O. M., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Pedagogy and Educational Management, Uman Pavlo Tychyna State Pedagogical University (Uman, Ukraine);

Lamanauskas V., Doctor of Sociology (Dr. hab.), Professor, Director of the Scientific Methodical Centre «Scientia Educologica», Professor of Siauliai University (Siauliai, Lithuanian Republic);

Lewicki C., Doctor of Pedagogy (Dr. hab.), Professor, First Vice-rector of the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Yaroslaw (the Republic of Poland);

Naboka O. H., Doctor of Pedagogy (DSc), Associate Professor, First Vice-rector of Donbas State Pedagogical University (Sloviansk, Ukraine);

Ovsiienko L. M., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Professional Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Paziura N. V., Doctor of Pedagogy (DSc), Associate Professor, Head of the Department of Aviation English, National Aviation University (Kyiv, Ukraine);

Paśko J. R., Doctor of Pedagogics (Dr. hab.), Professor, Head of the Department of Educational Sciences, Malopolska School of Economics (Tarnow, the Republic of Poland);

Pelekh Y. V., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Vice-rector for Academic Affairs and Research of Rivne State Humanitarian University (Rivne, Ukraine);

Serdiuk N. Y., Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Philology and Methods of Teaching, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Sihaieva L. Y., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Management and Monitoring of Education Quality, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Stepashko V. O., Doctor of Pedagogy (DSc), Associate Professor, Professor of the Vocational Education Department, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Topuzov O. M., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Director of the Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine);

Shapran O. I., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Pedagogy, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Shapran Y. P., Doctor of Pedagogy (DSc), Professor, Head of the Department of Theory and Methods of Vocational Training, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University» (Ukraine);

Schaefer M., Doctor of Economics, Professor, President of the L´Association 1901 "SEPIKE" (Poitiers, France);

Szmyd K., Doctor of Pedagogics (Dr. hab.), Professor Head of the Department of History  and Theory of Education, the University of Rzeszow (Rzeszow, the Republic of Poland);

Sadjuvene N., Doctor of Sociology (Dr. hab.), Professor, Director of Siauliai College (Siauliai, Lithuanian Republic).

Editorial address:

30, Sukhomlinskogo st,

Pereyaslav-Khmelnitsky,

Kiev region, Ukraine, 08401

Tel.:

+38 (04567) 5-66-71

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Website (URL):

www.profosvita.phdpu.edu.ua«<12>»
Сторінка 1 із 2